آنالیز فرکانس طبیعی

دوره فوق عرضه کننده اطلاعات بسیار گرانبها و ارزشمندی پیرامون نحوه اجرا کردن تستهای گوناگون فرکانس طبیعی میباشد که شامل هم تجهیزات و هم لوازم جانبی مورد نباز برای انجام هرچه بهتر این تستها میباشد.
تستهایی که در این درس آموخته میشوند شامل تستهای ضربه، coast-down test, run-up test، چگونگی بدست آوردن و تفسیر نمودارهای بود(Bode) و قطبی که چگونگی به وقوع پیوستن فرکانسهای طبیعی را نشان میدهند(رزونانس ماشینهای ارزیابی شده)، میباشد.
در این کلاس اطلاعاتی مفید در مورد چگونگی تصحیح این گونه مشکلات رزونانسی داده خواهد شد.