سیلابس درسی دوره آنالیز ارتعاشات سطح II

این دوره مناسب کسانی است که به امر جمع آوری داده ها میپردازند ولی عمده فعالیت آنها آنالیز ارتعاشات و تشخیص دادن و بر طرف کردن عیوب ماشینها میباشد. این افراد میتوانند در تیمهای پایش وضعیت عهده دار مسئولیتهایی باشند و در همین راستا به قصد بهبود بخشیدن به فعالیتهای گروه برای بهینه سازی مستمر ماشین آلات، کوشش نمایند. این اشخاص توانایی آن را خواهند داشت که تستها و آنالیزهای ویژه ای را انجام دهند به همین منظور میبایست به خوبی به مباحٍث پردازش داده ها(data processing) و انواع گوناگون آزمایشات ویژه که میتوانند به شناخت بیشتر مسائل پیچیده کمک کند، واقف باشند. این دوره شامل مباحث اندازه گیری ارتعاشات، آنالیز ریشه ای، تشخیص عیوب ماشینها و چگونگی اجرا کردن موفقیت آمیز یک برنامه پایش وضعیت، خواهد بود. برخی از این مباحث در دوره سطح 1 نیز مطرح میشوند.

VIBRATION ANALYSIS LEVEL2

 • Maintenance practices
  • Basic measurement types: acceleration, velocity and displacement
  • Transducer types part I
  • Transducer types part II
  • Selecting a transducer and units
  • Positioning the sensor on the machine
  • Mounting the sensor
  • Collecting routine measurements
  • Measuring phase
 • Data processing
  • Introduction and sampling
  • Understanding aliasing
  • Understanding windowing
  • Understanding dynamic range
  • Understanding averaging part I
  • Understanding averaging part II
 • Vibration analysis
  • Analyzing vibration: the four main phases
  • The detection phase: exception report and setting fixed alarms
  • The detection phase: utilizing calculated alarm limits
  • The detection phase: band and envelope alarm limits
  • The detection phase: advanced topics
  • The analysis phase: an introduction, plus trending
  • Analysis phase: spectral analysis part I
  • Analysis phase: spectral analysis part II
  • Analysis phase: spectral analysis part III
  • Analysis phase: spectral analysis part IV
  • The analysis phase: time waveform analysis
  • Root cause analysis
  • Verification (acceptance testing)
 • Machinery fault diagnosis
  • Diagnosing machine faults
  • Diagnosing imbalance part I
  • Diagnosing imbalance (II) and eccentricity
  • Diagnosing misalignment part I
  • Diagnosing misalignment (II), bent shaft, and cocked bearing
  • Diagnosing looseness
  • Diagnosing rotor rub and journal bearing faults
  • Diagnosing resonant conditions
  • Diagnosing rolling element bearing faults
  • The nine stages of a bearing fault
  • Demodulation and bearing analysis
  • Hydraulic and Aerodynamic faults
  • Diagnosing pumps, fans, compressors, and reciprocating machines
  • Diagnosing electric motor faults
  • Diagnosing turbine faults
  • Diagnosing gearbox faults
  • Diagnosing coupling and belt drive faults
 • Running a successful condition monitoring program
  • Running a successful condition monitoring program part I
  • Running a successful condition monitoring program part II fault