آنالیز ماشینهای سرعت پائین

این دوره شامل تلاش و تحقیقی است چندین ساله بر روی این نوع منحصر به فرد از ماشینها.
عیب یابی و تکنیکهای ویژه قابل اجرا بر روی این نوع ماشینها که در سرعت پائین rpm100-20 عمل میکنند. بعلاوه اینکه نشان میدهیم چگونه میتوان عیوب و مشکلات بسیار پرشمار ماشینهایی که حتی در سرعت زیر 20 rpm عمل میکنند را تشخیص داد.
یکی از مباحث مطرح شده در این سمینار به چگونگی و نحوه انتخاب و نصب تجهیزات و نیز ترنسدیوسرهایی که برای آنالیز موفقیت آمیز نیاز است میپردازد و اینکه امکان مواجهه با چه سختیهایی وجود دارد و پس از آن بهترین لوازم و ترنسدیوسر مورد استفاده را پیشنهاد میدهد. همچنین به تشریح پارامتر مطلوب ارتعاشات که باید در آنالیز ماشینهای سرعت پایین هم در هنگام آنالیزطیفی(spectral analysis) و هم آنالیز time waveform مورد استفاده قرار گیرد میپردازد. سپس به چگونگی اندازه گیری و ارزیابی موفقیت آمیز یاتاقانهای غلتشی (rolling element bearings) بر روی ماشینهای سرعت پایین خواهیم پرداخت.
بعد از آن به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه یک آنالیست میبایست آلارمهای spectral band و کلی را برای این ماشینهای سرعت پایین تعیین کند.
و در نهایت خاتمه این سمینار با مثالهای عملی به واقع اتفاق افتاده بر روی ماشینهایی با سرعت پایین و نحوه تشخیص و برطرف کردن عیوب آنها میباشد.