سیلابس درسی دوره آنالیز ارتعاشات مقدماتی

این دوره برای آشنا کردن مبتدیان با مقوله پایش وضعیت (condition monitoring) میباشد. وظیفه آنها تنها جمع آوری اطلاعات و ارزیابی اطلاعات پایه میباشد. در این دوره به تدریس مبانی ارتعاشات و جمع آوری داده ها که شامل نحوه نصب و استقرار سنسورها نیز میباشد، پرداخته خواهد شد. اعتقاد ما بر آن است که مباحثی که در این دوره مطرح میشوند میتواند برای مدیران، مسئولین بخش تعمیرات و اپراتورهای واحدهای صنعتی بسیار مفید واقع شود. انتظار میرود کسانی که قصد ادامه دادن در مقطع سطح 1 را دارند، میبایست به این مباحث واقف باشند. به همین دلیل این مباحث در سطح 1 نیز تدریس خواهند شد.

VIBRATION TECHNICIAN

 • Maintenance practices
  • Introduction to maintenance practices
 • Condition monitoring
  • An introduction to condition monitoring
  • Condition monitoring technologies
 • Vibration fundamentals
  • Vibration fundamentals part I
  • Vibration fundamentals part II
  • The time waveform
  • The time waveform and spectrum
  • Overall level readings
  • An introduction to vibration analysis
 • Measuring vibration
  • The basics of vibration measurement
  • Collecting routine measurements