سیلابس درسی دوره آنالیز ارتعاشات سطح I

مباحث این دوره برای کسانی طرح ریزی شده است که در امر آنالیز ارتعاشات به جمع آوری اطلاعات خواهند پرداخت، اما میتوانند بر اساس آن به آنالیزمقدماتی و تشخیص ابتدایی عیوب نیز بپردازند. انتظار نمیرود که این اشخاص قادر به فهم تکنیکهای پیچیده پردازش سیگنالها(signal processing) یا تشخیص عیوب پیچیده و چالش انگیز باشند. کسانی که خواهان شرکت در دوره هایی با استانداردها و شیوه های ASNT هستند، میتوانند در این کلاسها شرکت کنند.
مباحث این دوره شامل مبانی ارتعاشات، معرفی time waveform، فازها و انواع طیفها میباشد. سپس به اندازه گیری ارتعاشات (سنسورهای مورد استفاده و نحوه نصب آن بر روی ماشین) ، جمع آوری اطلاعات و در نهایت آنالیز کردن ارتعاشات و تشخیص انواع عیوب رایج پرداخته خواهد شد.

VIBRATION ANALYSIS LEVEL1

 • Maintenance practices
  • Introduction to maintenance practices
  • Common maintenance practices
 • Condition monitoring
  • An introduction to condition monitoring
  • Condition monitoring technologies
  • The future of condition monitoring
 • Vibration fundamentals
  • Vibration fundamentals part I
  • Vibration fundamentals part II
  • The time waveform
  • Introducing phase
  • Sensing vibration
  • The time waveform and spectrum
  • Forcing frequencies part I
  • Forcing frequencies part II
  • Forcing frequencies part III
  • Classic signals part I
  • Classic signals part II
  • Overall level readings
  • An introduction to vibration analysis
 • Measuring vibration
  • The basics of vibration measurement
  • Collecting routine measurements
  • Basic measurement types: acceleration, velocity and displacement
  • Transducer types part I
  • Transducer types part II
  • Selecting a transducer and units
  • Collecting routine measurements
 • Vibration analysis
  • Analyzing vibration: the four main phases
  • The detection phase: exception report and setting fixed alarms
  • The detection phase: utilizing calculated alarm limits
  • The analysis phase: an introduction, plus trending
  • Analysis phase: spectral analysis part I
  • Analysis phase: spectral analysis part II
  • Analysis phase: spectral analysis part III
 • Machinery fault diagnosis
  • Diagnosing machine faults
  • Diagnosing imbalance part I
  • Diagnosing imbalance (II) and eccentricity
  • Diagnosing misalignment part I
  • bent shaft, and cocked bearing
  • Diagnosing looseness
  • Diagnosing rolling element bearing faults
  • The nine stages of a bearing fault