آنالیز جریان موتور

این سمینار بر روی مباحثی تاکید دارد که در آن به چگونگی آنالیز طیفی جریان موتوربا استفاده از مبدل و ترانسفورمر جریان بعنوان ترنسدیوسر میپردازد، مادامیکه از جمع کننده های اطلاعات و داده های مشابه یا آنالیزورهای real-time (زمان واقعی) که در برنامه ارتعاشی مورد استفاده قرار گرفته بودند، استفاده می شود.
این موضوع نشان دهنده آن است که چگونه طیف دامنه جریان موتور(amps) در برابر فرکانس (cpm or Hz) میتواند بطور موفقیت آمیزی آنالیز شود تا مشکلات و عیوبی که در استاتور، روتور و خروج از مرکزی استاتیکی / دینامیکی در یک موتور القائی موجود است را آشکار سازد. همچنین به مقایسه متدهایی میپردازد که در آن عیوب توسط آنالیز ارتعاشات آشکار میشود در برابر عیوبی که توسط آنالیز طیفی جریان موتور تشخیص داده شده اند.
و نیز بررسی مثالهای رخ داده شده که در آن از دو نحوه آنالیز ارتعاشات و آنالیز جریان موتور استفاده میشود در دستور کار این سمینار قرار دارد.