آنالیز یاتاقان های غلتشی

این دوره، دوره ایست مفید که به آنالیست ها کمک میکند تا بتوانند عیوب این یاتاقانها از همان مراحل ابتدایی راه اندازی تا قبل از زمانی که خرابی فاجعه انگیز (catastrophic failure) اتفاق بیافتد را شناسایی کنند.
این موضوع به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند فرکانسهایی که موجب نقص در یاتاقانها میشود را شناسایی کرده، آنها را محاسبه کنند و شدت آنها را بسنجند.
مسائل مهم این سمینار نشان دادن شش نوع خرابی موجود در یاتاقانهای غلتشی، اندازه گیری میزان شدت آنها و نحوه برطرف کردن آنها میباشد.