آنالیز کمپرسور های اسکرو

این دوره بر مبنای آنالیز ارتعاشات روتورهای کمپرسورهای اسکرو میباشد. جداول و نمودارهای متعددی که شامل تمامی جزئیات در این مورد بخصوص میباشد ارائه خواهد شد که میتواند الگویی برای انواع دیگر باشد.
مثالهای کاربردی و عملی که نشان دهنده یک سری مشکلات و عیوب در این نوع از ماشینها میباشد، عنوان خواهد شد.
محدوده های خطر برای تعداد قابل ملاحظه ای منابع بالقوه وجود عیب مانند جعبه دنده، اجزاء و قطعات کمپرسور، خروج از مرکزی روتور ، تماس روتور با بدنه و پروانه مجاور آن و... بوضوح تشریح میشوند.
آنالیز تکنیکها و مشکلات که خاص این گونه کمپرسورها میباشد همگی مطرح خواهند شد.
سه مثال تخصصی کاربردی و واقعی در این دوره گنجانده شده اند که به آنالیست کمک خواهد کرد تا قدم به قدم با آنالیز این نوع کمپرسور آشنایی لازم را کسب نماید.
لازم به ذکر است که این دوره حاصل سالها تجربه و تحقیق در این مورد خاص توسط شرکت آپام ماشین و مدرسه تستهای غیر مخرب آن میباشد.