High frequency enveloping

در این دوره ابتدا تعریفهایی از 'HFE' و طیفهای یکسو شده ارائه میشود.
این تکنیکهای گسترده توسط تعداد بسیار زیادی از فروشندگان مورد استفاده قرار میگیرد و اساسا بطور مشابه تابع دستورالعملهایی میباشند.
اگرچه تفاوتها و تغییرات جزئی در تکنیکها و متدهایی که توسط هر فروشنده بکارگرفته میشود وجود دارد و هر فروشنده نامی ویژه را با توجه به اطلاعاتی خاص برمیگزیند.
مفاد این سمینار در پی مقایسه برتری تکنیکها نسبت به یکدیگر نمی باشد و تمرکز آن بر روی نحوه کار هرکدام، تجهیزاتی که هرکدام نیاز دارند، تنظیمات فرکانسی که باید به کار گرفته شود و همچنین بکارگیری مهارتها در کنار تدابیر ویژه نصب سطوح که موجب بالا رفتن دقت و صحت اندازه گیری موفقیت آمیز و تکرار پذیری این مهارتها میشوند، میباشد.